Уважаеми Едмаркър,

Поради промяна на платформата на нашия уебсайт, ще е нужно да се регистрирате наново.

Моля да ни извините за неудобството. Надяваме се ще откриете, че тази платформа е по-ефективна и приятна за работа.


 

 

Dear Edmarker,

As we have changed our website platform, you will be required to register.

Please excuse us for any inconvinient. We hope that you will find that this platform is more efficient and pleasant to work with.

Comme nous avons modifié notre plateforme Web, vous devrez vous inscrire. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient. Nous espérons que vous constaterez que cette plateforme est plus efficace et plus agréable à utiliser.

 

 

 

FeelGoodNow

EDMARK BULGARIA TEAM

Меню
Профил
Език
 • НАЧАЛО +
 • ЗА ПРОДУКТИТЕ +
 • ОНЛАЙН ПОРЪЧКИ +

Политика за поверителност

 

 

         ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДАННИТЕ И САЙТА (GDPR)

 

Дата на влизане в сила: 05.05.2018

Добре дошли на уебсайта на „ЕДМАРК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ (БГ)” ЕООД („Едмарк БГ“).

Този сайт се управлява от "Едмарк Интернешънъл БГ" ЕООД („Едмарк БГ“ или „ние“). Тази Политика за поверителност на данните („Политика за поверителност“ или „Политика“) описва как ние ползваме личните данни, които сте ни предоставили.

Политиката описва какви методи прилага и за какви цели Едмарк БГ, съответно нашите доставчици на услуги обработват информацията, събрана от и за Вас при сключване на договори или при ползване на услуги през уебсайта https://edmarkinternational.bg („Уебсайта“).

Ние обработваме вашата лична информация в съответствие със законите за поверителност и за защита на личните данни, които са в сила в Европейския съюз и Република България.

 Важна забележка!

Ние Ви приканваме да прочетете внимателно тази Политика. Тя предоставя важна информация за това как обработваме лични данни и обяснява Вашите законови права. Тази Политика не цели да променя условията на който и да било договор, сключен с нас, нито правата, които имате съгласно приложимите закони за защита на личните данни.

Предоставяйки Вашите лични данни или използвайки Уебсайта, Вие ни се доверявате и доброволно приемате условията на тази Политика за поверителност на данните.

Едмарк БГ събира и обработва лични данни на физически лица, наши клиенти, контрагенти, или други контакти на българския пазар и не само (предвид спецификата на нашата дейност). Ние сме наясно с отговорността, която имаме, да се грижим и да защитаваме Вашите лични данни, да изпълняваме приложимото законодателство в областта на на поверителността и защитата на личните данни.

 

 

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Едмарк БГ, действащо в качеството си на администратор, носи отговорност за правилното и законосъобразно обработване на личните данни, които предоставяте при сключване на договори или при ползване на услуги през Уебсайта или на други наши услуги.

Ако желаете да се свържете с нас по въпроси касаещи настоящата Политика, моля използвайте следните форми на контакт:

Телефон: +359/28888889; Имейл: info@edmarkinternational.bg

 

 

СЪБИРАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

Едмарк БГ може да обработва Вашите лични данни, в следните случаи:

Ако се свържете с нас директно, например чрез посещение в нашия офис или чрез попълване на формуляр за обратна връзка на Уебсайта, или чрез телефонните номера за обслужване на клиенти, за да поискате информация за нашите продукти и услуги.

 • Ако предоставите данните си при сключване на договор с нас;

 • Ако отговорите на нашите директни маркетингови кампании, например чрез попълване на анкетна карта или по друг начин.

Ако предоставяте информация от името на друго лице, трябва да се уверите, че на това лице е била предоставена тази Политика на поверителност и че са спазени изискванията на приложимото законодателство, преди да предоставите информацията.

Ако сте на възраст под 14 години, моля да не ни предоставяте каквато и да било Ваша информация, освен ако нямате разрешението на родител или настойник да направите това.

Молим за Вашето съдействие да поддържаме Вашата информация актуална, като ни информирате за всякакви промени във Вашите лични данни.

 

 

ЛИЧНИ ДАННИ, СЪБИРАНИ ОТ ЕДМАРК БГ

 

В зависимост от това дали сте наш клиент, контрагент и какви наши услуги ползвате, могат за бъдат събрани от и за Вас следните категории лични данни:

 • Относно физическата идентичност - имена, ЕГН, данни от лична карта или документ за самоличност, адрес, телефон, адрес на електронна поща;
 • Относно икономическа идентичност - финансово състояние, информация за банкови сметки;

 Ползване на Уебсайта – дата и час на Вашето посещение; колко и кои страници разглеждате по време на посещението и колко време е престоят Ви там; името на Вашия интернет домейн (това може да бъде Вашият интернет доставчик) и 'IP' адреса (това е номер, прикачен на Вашия компютър, когато сърфирате в интернет), който Ви позволява достъп до нашия сайт; интернет браузъра, който използвате (напр. MS Internet Explorer или Google Chrome) и операционната система на компютъра Ви (напр. Windows 8.1); сайта, в който сте били, преди да се свържете с нашия сайт (напр. Google, ако сте ни намерили с тази търсачка).

 

 

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 

Обработването на Вашите личните данни, съгласно действащото българско законодателство и принципите на рамковите директиви на Европейския съюз за защита на информацията и в частност на Общия регламент за защита на личните данни ЕС/2016/679 („Регламента“), трябва да бъде обосновано съгласно едно от няколко правни основания по Регламента.  От нас се изисква да посочим основанията за всяко едно ползване на Вашите данни, както следва:

 Цел: Упражняване на правата и задълженията на Едмарк възникнали в резултат на сключени с Вас договори;

 • Основание за обработване: изпълнение на договор по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „б“ от Регламента или спазването на законово задължение по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „в“ от Регламента;

Цел: Осъществяване на финансово-счетоводна дейност от Едмарк БГ при и по повод на сключените с Вас договори, в това число: получаване и нареждане на дължими суми по банкови сметки, издаване на фактури;

 • Основание за обработване: изпълнение на договор по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „б“ от Регламента или спазването на законово задължение по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „в“ от Регламента;

Цел: Осъществяване на кореспонденция с потенциални, настоящи и бивши клиенти на Едмарк БГ и обслужване на клиенти, в това число за да отговорим на Вашите въпроси и да осъществим Вашите искания, например да Ви изпратим исканите документи или уведомления по имейл; да Ви изпращаме важна информация и/или други административни уведомления относно Уебсайта, взаимоотношенията с нас или промени в нашите условия или политики;

 • Основание за обработване: изпълнение на договор по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „б“ от Регламента; или спазването на законово задължение по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „в“ от Регламента; или изрично съгласие на всеки субект по смисъла на чл. 6, ал.1, буква „а“ от Регламента или легитимните интереси на администратора по смисъла на чл. 6, ал.1, буква „е“ от Регламента;

Цел: Директен маркетинг по отношение на потенциални, настоящи и бивши клиенти на Администратора;

 • Основание за обработване: изрично съгласие на всеки субект по смисъла на чл. 6, ал.1, буква „а“ от Регламента или легитимните интереси на администратора по смисъла на чл. 6, ал.1, буква „е“ от Регламента;

Вие може да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни за тази цел или да оттеглите съгласието си за получаване на маркетингова комуникация и директен маркетинг, по всяко време с действие занапред, като изпратите възражението или уведомлението за оттегляне до Едмарк по електронна поща/ телефон за контакт,  посочени по-горе.

Цел: За наши бизнес цели, например анализ на данни, удостоверявания, разработване на нови модели, подобряване на нашия Уебсайт, подобряване на нашите продукти и услуги, идентифициране на тенденциите при браузването на Уебсайта, разработване на персонализирана среда в Уебсайта чрез въвеждане на продукти и оферти, които са персонализирани за Вашите лични нужди или измерват ефективността на нашите промоционални кампании.

 • Основание за обработване: легитимните интереси на 

Легитимният интерес на Едмарк Интернешънъл БГ да предоставя първокласни продукти и услуги отговаря на интересите на клиента и поради това е в съответствие изискванията на действащото в България законодателство по защита на личните данни и достатъчно основание за тяхното обработване. Клиентите очакват високо качество на продуктите и услугите на Едмарк БГ. За да се изпълнят тези очаквания е необходимо непрекъснато наблюдение и подобряване на качеството, както и разработване или предлагане на нови продукти и услуги.

* Предоставяне на личните данни при спазване на закона

Едмарк БГ,  в качеството си на Администратор на лични данни е подчинено на законодателството в Република България.  В някои случаи това може да налага предоставянето и/или разкриването на Вашите лични данни, когато се изисква по закон, при поискване и/или при необходимост на трети лица - държавни и др. органи, институции и ведомства, банки и институции в кръга на тяхната компетентност и при спазване разпоредбите на Регламента, ЗЗЛД и другите норми на българското законодателство.

Когато е възможно, ние ще насочим такова искане към Вас или ще Ви уведомим преди да отговорим, освен ако става въпрос за предотвратяването или разкриването на престъпление.

* Предоставяне на лични данни на трети лица, включително обработващи лични данни

Личните данни, които събираме, могат да бъдат предоставени за обработване на трети лица, които действат от свое име или от името на Едмарк БГ в съответствие с изискванията на Регламента и при осигуряване защитата на правата на субектите на данни.

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани от дружества, предоставящи услуги на Едмарк БГ, като IT поддръжка, IT хостинг и т.н.

* Трансфер на данни в държави извън Европейското икономическо пространство

Едмарк БГ извършва такъв трансфер, но само доколкото това е необходимо за регистрация и създаване на профил на дистрибутора. Този трансфер не засяга по никакъв начин клиентите..

Доколкото това се извършва, Едмарк БГ спазва всички необходими според Регламента изисквания за трансфер на данни извън ЕИП, прилагайки съответните разпоредби спрямо получателите на тези данни.

 

 

КАКВО ПРАВИМ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 

Ние защитаваме личните данни в строго съответствие с действащото българско законодателство и принципите на рамковите директиви на Европейския съюз за защита на информацията и личните данни (вкл. Регламент ЕС/2016/679).

Вашата информация се съхранява на наши защитени сървъри или на защитени сървъри на наши подизпълнители или бизнес партньори (или в определени случаи информацията се съхранява и на хартиен носител при спазване на необходимите защити). Информацията е достъпна и се използва в съответствие с нашите политики и стандарти за сигурност (или тези на нашите подизпълнители или бизнес партньори), винаги при спазване на действащото законодателство и необходимите мерки за защита.

Въпреки че не можем да гарантираме, че предаването на данни през интернет или Уебсайта е без риск от кибер атаки, ние и нашите бизнес партньори работим усилено, за да поддържаме мерки за физическа, персонална, документална и защита на автоматизирани информационни системи по отношение на Вашите данни в съответствие с приложимото законодателство.  Например ние прилагаме следните мерки:

 • строго ограничен достъп на наши служители и подизпълнители до Вашите данни, предоставен само при необходимост от узнаване и с оглед реализиране на целите, за които се обработват и на база необходимост от узнаване;
 • Личните данни се съхраняват в електронен вид в бази данни или в споделени папки, защитени с пароли или с различни степени на оторизация; осъществява се наблюдение и защита от вируси; създават се копия и резервни копия за възстановяване; системите съхраняват и логове с история за операциите с документите;

 • Всички хартиени документи, които могат да съдържат Ваши лични данни, се съхраняват в офиса на Едмарк;

 • На обектите на Едмарк, където се извършва обработване на лични данни, се осъществява денонощна охрана; противопожарна защита, въведени са процедури за контрол на физическия достъп;

 • Персоналът на Едмарк, който обработва лични данни, е запознат с изискванията на действащото законодателство, с политиките на Едмарк, със съществуващите рискове и сценарии за действие при настъпването им.

Предвидена е и договорна защита по договорите с трети лица – обработващи лични данни от името на Едмарк.

 

 

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ПРИ НАС

 

Съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо с оглед целта, за която сме ги получили. Ако данните Ви се обработват за две цели, ще ги запазим, докато целта с по-дълъг период за обработване бъде осъществена; но ще спрем да ги обработваме за тази цел с по-кратък период, след изтичането на този по-кратък период.

Ние ограничаваме достъпа до Вашите данни до тези лица, които трябва да ги обработват за съответната цел.

При определени обстоятелства можем да задържим личните Ви данни за по-дълги периоди от време, за да имаме точен запис на взаимоотношенията Ви с нас в случай на жалби или оспорвания или ако основателно считаме, че има възможност за съдебни спорове с оглед на които личните Ви данни ще бъдат необходими.

Периодите на съхранение се основават на бизнес нуждите ни и съгласно приложимото законодателство. Личните данни, които вече не са необходими, се анонимизират (анонимизираните данни могат да бъдат запазени, но те вече нямат връзка с Вас) или се унищожават.

 

 

ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Имате определени права във връзка с личните Ви данни, като например имате право да:

 • поискате от нас да Ви предоставим допълнителни подробности за това как се ползват Вашите данни;
 • поискате от нас да Ви предоставим достъп до личните Ви данни и да Ви предоставим копие от тях;

 •  получите личните данни, които Ви засягат и сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и,  когато е технически възможно - да прехвърлите тези данни на друг администратор безпрепятствено, ако обработването на Вашите данни се основава на Вашето съгласие или договор и се извършва чрез автоматизирани средства;

 • поискате от нас да актуализираме всички неточности в данните, които съхраняваме и да ги поправим/актуализираме;

 • поискате от нас да изтрием или да анонимизираме всички данни за Вас, за които вече нямаме законно основание да обработваме;

 • когато обработката се основава на съгласие и във връзка с директен маркетинг, Вие можете да оттеглите Вашето съгласие, за да спрем тази конкретна обработка, занапред;

 • направите възражение срещу всяка обработка с цел автоматизирано вземане на индивидуални решения (включително профилиране), когато то това Ви засяга съществено;

 • поискате от нас да ограничим обработването на Вашите данни, напр. докато се разследва жалба.

Вие може да подадете искане за упражняване на правата си до Едмарк БГ по един от следните начини: на място, по поща вкл. електронна поща или телефон. 

Всяка молба, запитване или Ваше искане се приема, разглежда се, проверяваме Вашата легитимация и право, което искате да упражните и отговаряме в едномесечен срок от постъпването. При по- сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме. В случай, че има причини искането да не бъде изпълнено, ние ще посочим тези причини на молителя в писмена форма.

Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, например когато трябва да се защити обществения интерес (например, при предотвратяването или разкриването на престъпления), или нашите интереси, или правата и свободите на другите.

Ако имате някакви въпроси относно обработването на Вашите данни, молим да се свържете с нас чрез посочените по-горе данни за контакт (понеделник - петък от 09:00 до 17:00 часа).

Ако не сте удовлетворени от обработването на Вашите данни или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете оплакване до Комисия за защита на личните данни, на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; тел.: 02/91-53-518, уебсайт: https://www.cpdp.bg.  Молим преди това да се опитате да разрешите проблема с нас, за което ще Ви окажем всякакво съдействие, въпреки че имате право да се свържете с Комисията за защита на личните данни по всяко време.

 

 

БИСКВИТКИ

 

Обработване на бисквитки

Бисквитките са малки текстови файлове, които някои уебсайтове съхраняват на Вашия компютър или мобилно устройство.

При този Уебсайт бисквитките се използват за подобряване на работата на браузъра Ви. Едмарк се грижи максимално за личните Ви данни и за информацията, запазена от бисквитките, и Вашето безпроблемно обработване на всички функционалности на Уебсайта.

Управление и изтриване на бисквитки

Вие можете да приемете или откажете бисквитките чрез промяна в настройките на Вашия браузър. Ако бисквитките са забранени, е възможно да не можете да ползвате всички интерактивни функционалности на този Уебсайт.

Повечето актуални браузъри позволяват контролиране на бисквитките чрез съхранените настройки на браузъра.

Бисквитките помагат 

Да накараме нашия Уебсайт да работи според Вашите очаквания;

Да запомним Вашите настройки по време на посещения;

Непрекъснато да подобряваме нашия Уебсайт за Вас.

Ние не обработваме бисквитките за:

Събиране на идентифициращи лични данни – винаги ще Ви молим за изричното Ви разрешение, ако някога искаме да съберем такава информация;

Събиране на чувствителна информация без Вашето изрично съгласие.

Обработването на бисквитките спада към няколко категории:

Бисквитки  функции

Ние обработваме бисквитки, за да накараме нашия Уебсайт да функционира по-добре. Например ние запазваме информация след като влезете веднъж в Уебсайта, за да не е необходимо да влизате отново всеки път, когато посещавате различна страница/меню по време на вашата сесия. След като излезете или затворите браузъра, бисквитките за тази сесия ще се изтрият.

 Аналитични бисквитки

Аналитичните програми използват бисквитки за събиране на статистически данни, които ни помагат да подобрим нашия Уебсайт. Освен ако не ни предоставите изрична информация, като попълните формуляр или ни се обадите, всички данни, събрани от аналитичните програми, се съхраняват анонимно, като виждаме само общи стойности, а не специфични индивидуални данни.

Примерите за това включват:

 • Как сте стигнали до нашия Уебсайт (например от търсачка, реклама и др.);

 • Действията, които извършвате на Уебсайта, като прегледан брой страници, прекарано време на дадена страница, на коя страница посетителите са напуснали Уебсайта;

 • Колко често се връщате на нашия Уебсайт;

 • Използваната от посетителите технология (например браузър, операционна система, устройство и др.). 

 

 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА

 

Ние можем да правим промени в тази Политика от време на време. Промените в тази Политика ще влязат в сила, когато преразгледаната Политика бъде публикувана на Уебсайта. Ако Вие използвате нашия Уебсайт или нашите услуги след промените, това ще се тълкува като приемане от Ваша страна на актуализираната Политика.

Запознайте се с клаузите относно износ на лични данни извън Европейския съюз